Услуги


На Ваше разположение ще бъдат служители, които кoмпетентно ще обслужват Вашите застрахователни договори, предлагайки Ви:


1. Консултации за подготовка и сключване на застрахователни договори при максимално изгодни за Вас условия, а именно :

-анализ на досега сключените от Вас затрахователни договори и търсене на резерви за тяхното оптимизиране
-намаляване на тарифните ставки на застрахователя при запазване на застрахователното покритие
-разширяване на застрахователното покритие;
-договаряне на условия за връщане на част от платената застрахователната премия, в края на застрахователния период при договорена квота на щетимост и др.


2.Избор на подходяща застрахователна компания за различните видове застраховки, най-добре адаптирана за Вашите потребности, чрез представяне на най-малко три оферти от водещи застрахователни компании в съответната област.

3.Извършване на експертизи и застрахователни оценки.

4.Облекчаване начина на плащане на застрахователни премии, контрол по навременното заплащане на разсрочени вноски по застрахователни договори, сключени от Вас със застрахователя.

5.Осигуряване пълна подкрепа и ангажираност, от възникване на застрахователното събитие до изплащането на премията, вкл.: kонсултации и реализиране на ликвидация на щетиte, oсигуряване на авариен комисар за определяне размера на щетата, набиране на необходимите документи и завеждане при застрахователя, oсъществяване контрол при изплащане на обезщетенията от страна на застрахователя в рамките на предвидените в закона срокове.

6.Осигуряване правна защита по застрахователни договори, като se osiguriavat най-добрите адвокати в областта на застраховането.

Всички предлагани от нас услуги за безплатни за нашите клиенти.